De heer mr Robert Vos

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Robert Vos is op 5 mei 1955 geboren in Beverwijk en aldaar opgegroeid. De middelbare school heeft hij doorlopen op het Gymnasium Felisenum in Velsen en is daarna rechten gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1978 is hij werkzaam bij het ministerie van Financiën, Directoraat Generaal van de Rijksbegroting, achtereenvolgens bij de Inspectie de Rijksfinanciën (IRF), de Directie Coördinatie Auditbeleid Departementen (CAD) en de Directie Begrotingszaken. Aldaar is hij momenteel hoofd van het projectbureau audit- en beheersingsvraagstukken. In deze functie heeft hij o.a. een vergelijkend onderzoek gedaan naar "Rechtmatigheid in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland,  de Verenigde Staten en de Europese Unie in vergelijking tot Nederland" alsmede een onderzoek gedaan naar "De ontwikkelingen in de auditfunctie in het bedrijfsleven". Momenteel houdt hij zich bezig met o.a. bezig met het project ‘Vertrouwen geven, maar toch in control zijn' en het onderzoeken van draagvlak voor een IT ondersteunde Management Control (IMC) benadering. In dat kader is vereenvoudiging en harmonisatie van de relevante wet- en regelgeving (waaronder de verslagleggingsregels) een belangrijk onderwerp. Daarnaast is hij namens ministerie van Financiën lid van de werkgroep die het draagvlak voor een Platform voor de Publieke Jaarverslaggeving onderzoekt. Binnen het ministerie van Financiën is hij betrokken bij de advisering over de samenvoeging van de auditdiensten tot één ADR en lid van de Stuurgroep Financieel Management (SFM) waarin alle beleidsstukken  inzake het financieel management zoals b.v. baten-lastendiensten, Verantwoord Begroten en de nieuwe Comptabiliteitswet worden behandeld. In het verleden was hij betrokken geweest bij het Interdepartementale beleidsonderzoek Regeldruk en Controletoren, dat geleid heeft tot  SiSa als één van de 4 pijlers en de discussie met de Algemene Rekenkamer over de introductie van het begrip financiële rechtmatigheid.